RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). W związku z tym przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych, oraz zasadach, na jakich przetwarzanie odbywa się po dniu 25 maja 2018 roku:

 1. Administrator danych
  Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest fundusz lub fundusze inwestycyjne („Fundusze”) zarządzane przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („SATURN TFI”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 2a, 01-601 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000,- złotych, opłaconym w części w wysokości 2.670.000 złotych, o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910. Lista Funduszy zarządzanych przez SATURN TFI S.A. dostępna jest na stronie www.saturntfi.pl oraz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/TFI_i_FI#904 Siedziba i adres każdego z Funduszy jest taka sama, jak siedziba i adres SATURN TFI.
  Z administratorem danych można skontaktować się:

  1. pisemnie: na adres SATURN TFI podany powyżej
  2. elektronicznie: na adres sekretariat@saturntfi.pl
  3. telefonicznie: 22 825 2112
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez:

  1. adres e-mail: iodo@saturntfi.pl.pl,
  2. pisemnie na adres pocztowy administratora: /nazwa Funduszu/ SATURN TFI S.A. ul. Krasińskiego 2a, 01-601 Warszawa, z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Kategorie danych osobowych
  W ramach realizacji zadań związanych z uczestnictwem w funduszach przetwarzamy dane identyfikacyjne, teleadresowe oraz kontaktowe. Zarówno Towarzystwo jak i zarządzane fundusze nie przetwarzają danych szczególnych, tj. określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, kulturową tożsamość osoby fizycznej.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

  • realizacji zapisu na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz /wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS);
  • rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 5);
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
  • w przypadku wyrażenia zgód marketingowych dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz profilowania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest SATURN TFI.
 5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
  Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: SATURN TFI zarządzające i reprezentujące Fundusz; podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora lub SATURN TFI, w szczególności depozytariusz, podmiot oferujący certyfikaty inwestycyjne Funduszu, firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi operacyjne, usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.
 7. Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy/zapisu, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym do rozpatrywania reklamacji – przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
 8. Prawa przysługujące podmiotowi danych
  w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundusze i Towarzystwo jako administratorów danych macie Państwo prawo do:

  1. żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 9. Wymóg podania danych
  1. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
  2. Podanie danych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa zawarcia umowy o uczestnictwo w Funduszu, nieprzeprowadzenia transakcji z Funduszem lub rozwiązanie zawartej umowy.
  3. Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgód marketingowych macie Państwo prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  4. Podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych w celach marketingowych oraz nie ponosicie Państwo konsekwencji z tym związanych.
378