Fundusze Sekurytyzacyjne

Fundusz sekurytyzacyjny to jeden z rodzajów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Głównym przedmiotem inwestycji  są nabywane wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne oraz prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Obecnie są to przede wszystkim przeterminowane wierzytelności nabywane od instytucji finansowych lub telekomunikacyjnych w celu skutecznej ich windykacji. Fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako fundusz standaryzowany lub niestandaryzowany. Pierwszy rodzaj jest tworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, zaś fundusz niestandaryzowany może lecz nie musi być tworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami. Najczęściej spotykaną konstrukcją na polskim rynku jest fundusz niestandaryzowany. Inwestorem funduszu sekurytyzacyjnego najczęściej jest licencjonowana przez KNF firma windykacyjna, która również, na mocy stosownej umowy    z TFI, zarządza portfelami inwestycyjnymi funduszu, prowadząc  proces windykacji wierzytelności.

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12