Fundusze Sekurytyzacyjne

Fundusz sekurytyzacyjny to jeden z rodzajów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Głównym przedmiotem inwestycji są nabywane wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne oraz prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Obecnie są to wymagalne wierzytelności nabywane od instytucji finansowych lub telekomunikacyjnych w celu skutecznej ich windykacji. Fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako fundusz standaryzowany lub niestandaryzowany. Najczęściej spotykaną konstrukcją na polskim rynku jest fundusz niestandaryzowany. Inwestorem funduszu sekurytyzacyjnego najczęściej jest licencjonowana przez KNF firma windykacyjna, która również, na mocy stosownej umowy z TFI, zarządza portfelami wierzytelności funduszu, prowadząc  proces windykacji wierzytelności.

43