Fundusze Aktywów Niepublicznych

Fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych to jedna  z możliwych form prowadzenia inwestycji, oparta o przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Są one zwolnione z podatku dochodowego. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Składnikami lokat funduszu mogą być aktywa, które inwestor już posiada, dzięki czemu ich dalszy wzrost może przebiegać efektywniej. Kategoria zyskująca coraz większe zainteresowanie wśród grup kapitałowych, osób prawnych i zamożnych inwestorów indywidualnych. Wykorzystując długoletnie doświadczenie w zarządzaniu na rynku kapitałowym przygotowujemy indywidualne struktury dla Inwestorów. Każdy z projektów jest optymalizowany dla konkretnego partnera. Wykorzystując opisane walory dajemy możliwość pełnej kontroli nad strukturą oraz bezpieczeństwa. Istotnym faktem jest pozostawienie komfortu ciągłości i decyzyjności biznesowej w ramach dedykowanej konstrukcji zarówno na poziomie funduszu jak i spółek portfelowych.  Do kluczowych cech konstrukcji należą: 

  • optymalizacja podatkowa zarówno biznesu operacyjnego jak i całego majątku
  • konsolidacja wielu spółek operacyjnych w ramach jednego wehikułu
  • pozyskiwanie środków finansowych  zarówno w drodze publicznego, jak i niepublicznego oferowania  praw udziałowych w funduszu
  • emitowanie certyfikatów inwestycyjnych, czyli papierów wartościowych inkorporujących prawa udziałowe uczestników funduszu
  • szeroka gama  potencjalnych lokat środków funduszu w aktywa niepubliczne (np. nieruchomości, wierzytelności, udziały i akcje w spółkach)
  • zachowanie anonimowości uczestników funduszu
  • sprawowanie kontroli nad realizacją strategii inwestycyjnej funduszu
  • prosty i bezpieczny międzypokoleniowy  transferu posiadanego majątku.

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12